Con 1840 12 ny th ti tng c bi con thy l bn bng trc, ny anh em, ny n c nh cm trc bng cao su th, gip cho, chng, ta chng, ai, vo c b, va chm, vi, n b, n c m ngi, ta, xong c Sn sau ny hnh nh l con ny n khng phi l, ci nhng m dng, nh, l, kiu nh, lp, nha mm; u m n l, ci lp nha, kh l di dng y anh, em v; giy th, ny th khng bit; l ba trang, vo n B: v: ra khng nhng, vng, l, Thm; u chng; ta ci con m; my trong s: l n nh, th, no nh quay, trong, cng vin hay, hn, anh em; i Ri bn; trong, H, Ni, tht, ca, n, ny ci gm xe, ny kh, l, thp, anh, Em v con ny n s, rt ph hp, vi, anh, em, gip trong, nh y th, n s, rt, l, n Con ny n thuc l loa, like gi mt ci, vng, xe, Jeep, vy, bnh, trn, mng, ng c v, cng ng c va phi con b N c mt ci li tn, nhit y ny ng c con ny ti khng nhn thy r thng s, nh tao on l, 320 y l b, servo ny iu kin, l, lc li ny chp, chuyn, ng, kim loi, l, xo kim loi, ny ri N s; Dng chic xe 13401 hai, ny n c s, dng mt ci, vin, pin 1.

100 MH, vo ci n ci, tn tin, ny th thi, gian, cho, n bo 10 pht anh em y chng ta s, cng m ti th anh, em, nh Ln, ny gp, nhng, no Thi cm nhn c khng phi gn, kim loi; u nhng m c hi vng n thy ang c mi, kh, nng, l s, rt, l, tt, nhng, ci, dng, xe, nh, th, ny, th, n s, thin v, zipper mt, cht, so vi li l, chy, a hnh Chy theo kiu Bt, tnh theo ci mt ng b, tng nh, ny n cng, khng, ph hp v, lm cho ti ti t roi ci, ny chng ta v, chi cho nn mc kiu, mt n hoa y mt mt mt mt th restore my rt l, khe Ri anh em thy cng vi ti chi th con ny cc, anh em, nh anh em ti va mi chi th chic, t 1840 12, ny v; thc s; l n, lm cho, ti kh l, bt, ng, hi, ci li linh, hot ca, n Con ny th Th mnh ca n, like na Ci phng Fristi anh, em, m n ging, nh mt con k989 m gn mt triu y Con y chi trong nh y th con ny n vy n s like cho ci, vng, l, dng, rt, ch, nu m anh, em Chi, A hnh y m chi theo kiu chi ua tc th con ny n khng gi, l, ci th, mnh, vo n n tinh ra.

U ging kiu li nhng h bit nhiu hn v, ti thy anh y khng, hp c m hoc tay li m n th, kh n Ni, chung l ti thy nu nh l, anh, em m, cn g mt con m theo kiu lm chi, gii, tr v; Tng cc em nh chi trong nh th ti thy con ny rt l, ph hp, n c nhng ci, cn trc cn sau nh ny lun lch, cn c trnh va chm m anh y khng gian m vn khng gian chm Con ny th n s, khng Ph hp vi li ln nhanh em chi hoi theo, kiu b, ch c thy khng, ph hp, v g th, nht, l, ci Gm Ca, n n cng khng phi l, ci dm kim loi n ging, nh, l, 1, 2, 4, 0, 0, 0, 1, 1, 4, 0: 1 m V: Dm ny ca, n, th n, ph hp, vi; anh em, chi trong, nh m chi; rt nhiu hn Th, thch, nhng ci on m chi; kh lun lch qua chng ngi vt anh em, hy tp, ra, n c nhng, ci, phao, b; n L anh em t tp ra nhng ci, chng, ngi, vt, tt c gi to hay, dng nhng, ci, lon, coca ghp, lun lch qua nhng ci th ny bt y th con ny ni, rt, ph hp, anh, em, v, anh, em c th t to ra nhng Ci, a hnh chi cho ring mnh y l, m bn, review ca, linh kin, RC, v, anh, Em c thc.

https://www.youtube.com/watch?v=NPp5y6fF894